önüm

“Guoshengli Packaging” size çeýe gaplama çözgütleriniň giň toplumyny hödürleýär.

has köp >>

biz hakda

“Linyi Guoshengli Packaging Material Co., Ltd.”

näme edýäris

“Linyi Guoshengli Packaging Material Co., Ltd.” 1999-njy ýylyň başynda esaslandyrylan “Linyi Guosheng Reňk Çap etmek we gaplamak” kärhanasynyň golçur kompaniýasydyr.Biz ýokary hilli ýöriteleşdirilen çeýe gaplama üpjün edijisidiris, 20 ýyldan gowrak wagt bäri prokat filminde we öňünden ýasalan halta önümçiliginde ýöriteleşendiris.Iň çeýe çap we öwrüji kompaniýa hökmünde, dürli ölçeg ölçeglerinde we giňliginde 10 reňkli çap etmekde gaplama çözgütlerini hödürleýäris.Dizaýndan başlap, öwrülişige çenli, bir bitewi hyzmatlary täsirli we hünärmenler bilen üpjün etmegi maksat edinýäris ...

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

SORAG
 • Çeýe dynç alyş iýmit gaplama çözgütlerini ulanyp, müşderilere gözüňi özüne çekiji marka gaplamasy bilen üpjün edip bilersiňiz.

  Iýmit önümleri

  Çeýe dynç alyş iýmit gaplama çözgütlerini ulanyp, müşderilere gözüňi özüne çekiji marka gaplamasy bilen üpjün edip bilersiňiz.

 • Haýwan iýmit senagatynyň ösmegi we diwersifikasiýasy bilen çeýe gaplamalar öý haýwanlary iýmit bazarynda ileri tutulýan gaplama usulyna öwrülýär.

  Haýwanlaryň iýmiti

  Haýwan iýmit senagatynyň ösmegi we diwersifikasiýasy bilen çeýe gaplamalar öý haýwanlary iýmit bazarynda ileri tutulýan gaplama usulyna öwrülýär.

 • Premium, elde öndürilen kofe we ​​näzik çaýlar saklananda ýokary hilli kofe we ​​çaý gaplamak gaty möhümdir.

  Kofe we ​​çaý

  Premium, elde öndürilen kofe we ​​näzik çaýlar saklananda ýokary hilli kofe we ​​çaý gaplamak gaty möhümdir.

 • Gury miwe gaplamalaryny we hoz haltasyny saýlanyňyzda ýokary hilli we göze ýakymly gaplaýyş haltasynyň dogry görnüşini saýlamak gaty möhümdir.

  Guradylan miweler we hozlar

  Gury miwe gaplamalaryny we hoz haltasyny saýlanyňyzda ýokary hilli we göze ýakymly gaplaýyş haltasynyň dogry görnüşini saýlamak gaty möhümdir.

amaly

Önümimiziň öndürijiligi we hili ýokary wasp edilýär

 • Marka täsiri Marka täsiri

  1999-njy ýyldan başlap, Hytaý 20 ýyldan gowrak çeýe gaplama öndürijisi

 • Omörite Omörite

  Çeýe rulonlar we haltalar zerur ululykda we çap edişde düzülip bilner

 • Hyzmatlar Hyzmatlar

  Size nämäniň gerekdigini aýdyň, biz size doly çözgüt we hyzmatlary ýerine ýetireris

 • Eltip bermek Eltip bermek

  6 sany çap ediji maşyn we 49 sany öwrüji maşyn, önümleriňizi wagtynda gutaryp bileris.

 • Hil Hil

  Elmydama siziň ýanyňyzda durýarys, soragyňyza jogap beriň we satuwdan öň ýa-da satuwdan soň meseläňizi çözýäris.

habarlar

20 ýyllap ýöriteleşdirilen çeýe gaplamada ýöriteleşendir

Torbalar bilen mugt nusgalary hödürleýäris ...

Bu ýerde, kompaniýamyzda bolup geçýän ýa-da ýakynda bolup geçen täzelikleri görüp bilersiňiz ...

Sanly çap etmegiň çeýe p ...

Sanly çap etmegiň çeýe gaplamasynyň artykmaçlyklary people Adamlaryň ýaşaýyş ýagdaýy hökmünde ...
has köp >>

Customöriteleşdirilen materialy nädip saýlamaly ...

Customöriteleşdirilen iýmit gaplaýyş materialyny nädip saýlamaly ...
has köp >>

Etjek wagtymyz nämä üns bermeli ...

Iýmit gaplanylanda nämä üns bermeli ...
has köp >>

Packörite gaplama materiallaryny saýlamak printeri ...

Packörite gaplama materiallaryny saýlamagyň ýörelgeleri we umumy ...
has köp >>